Условия за ползване


Merz си запазва правото да прави допълнения, изтрива или модифицира информация по всяко време без предварително уведомление. Разпоредбите в Условията за ползване не създават никакво договорно или друго законно право за или от името на някоя от страните.

Без гаранция или обезпечение

Merz се ангажира да поддържа сайта си актуален. Въпреки това, Merz не гарантира точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в този сайт. Освен за преки щети, причинени от умишлено неправомерно поведение на Merz или груба небрежност, Merz не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, наказателни, случайни или други последващи вреди, произтичащи от или във връзка с посещението ви на този уебсайт, включително без ограничения, загубени печалби, прекъсване на дейността и загуба на програми или електронни данни. За удобство на нашите посетители Merz предоставя линкове към други сайтове. Въпреки това, някои връзки на този сайт водят до ресурси, разположени на сървъри, поддържани от трети страни, над които Merz няма контрол. Merz не носи отговорност за съдържанието на трети страни или последствията от използването му.

Експертни съвети или становище

Като полезен ресурс за нашите посетители този сайт може да съдържа експертни мнения. Информацията в този сайт, идентифицирана като експертно мнение или достъпна от този сайт чрез хипервръзка, представлява мненията на съответните експерти, които не са непременно тези на Merz.

Интелектуална собственост

Моля, имайте предвид, че политиката на Merz е да прилага своите права върху интелектуалната собственост в максимална степен, както е посочено в приложимите закони, включително наказателни санкции. Търговските марки, логото и марките за услуги (общо наричани “търговски марки”), показани на този сайт, са търговски марки, притежавани или лицензирани от Merz. Нищо на този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране или по друг начин, на лиценз или право върху търговските марки без изричното писмено разрешение на Merz или ако не е Merz, собственикът на търговската марка. В допълнение, всяко възпроизвеждане, препредаване, модифициране или използване на съдържанието на този сайт за други, освен лични, нетърговски цели, изисква предварително писмено съгласие на Merz. Следното известие за авторските права трябва да се появи на всяко копие от съдържанието на този сайт или част от него:

Copyright © 2018 Merz. Всички права запазени.